Tungenbreker

Kloke Köpp kööpt Klederknööp!

Plättbrett blifft Plättbrett.

Söven Sögen söpen sik an söven Soten satt. An söven Soten söpen sik söven Sögen satt.

Bodos Broder boot en Boot un backt ok Broot. Bodos Broder backt Broot un boot en Boot.

De Fisch kümmt frisch to Disch. Frisch kümmt de Fisch to Disch. To Disch kümmt frisch de Fisch.

De dicke Dackdecker deckt dat Dack. Deckt de dicke Dackdecker dat Dack? Dat Dack deckt de dicke Dackdecker.

Se smeten mit Snee un sliddern mit Sleden op`n See mit Snee. Op`n See mit Snee sliddern se mit Sleden un smeten mit Snee.

De nix weet, weet nich dat he nich weet dat he nix weet.

Plietsch patscht de Pööks in de Pütz. De Pööks patscht plietsch in de Pütz. In de Pütz patscht plietsch de Pööks.

Se sitt mit de Söhn in de Sünn – süh, so sünnt se sik. Süh, so sünnt se sik mit de Söhn in de Sünn.

De Sliemsnick slickt sik. Slickt de Sliemsnick sik? Se slickt sik, de Sliemsnick.

Claas Knoop klaut Klümp un Klops un kaut. Klümp un Klops klaut un kaut Claas Knoop.

Dreckdeek blifft Dreckdeek.

Über Christianne Nölting

Christianne Nölting

Im Norden geboren. Im Norden ausgebildet. Dem Norden tief verbunden. Voll der Norden in Person!